PRIVACY STATEMENT

Dit is het Privacy Statement van Gustav B.V. (Gustav), gevestigd te (1082 MT) Amsterdam aan de George Gershwinlaan 520 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65949811.

Gustav is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Gustav. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Gustav af te sluiten en door het bezoeken van de website www.gustavgym.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Gustav haar leden (direct of indirect) identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?

In het kader van de dienstverlening van Gustav worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer) verzameld en verwerkt. Ook verzamelen en verwerken wij overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap, zoals aantal bezoeken, voorkeuren, betalingsgegevens, etc.

Waarom verzamelt Gustav deze informatie?

Gustav verzamelt uw persoonsgegevens ter uitvoering van uw overeenkomst met Gustav of op basis van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan Gustav deze gegevens gebruiken om u per post, per e-mail of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Gustav die voor u interessant kunnen zijn. Gustav kan u ook na afloop van uw lidmaatschap benaderen voor marketingdoeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing-gerelateerde berichten van Gustav te willen ontvangen. Tot slot kan Gustav op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken of aan derden te verstrekken.

Overdracht van uw gegevens

Indien Gustav (deels of geheel) wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Gustav kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Gustav uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging van informatie

Gustav gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Gustav ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Gustav toegang hebben tot uw gegevens.

Duur van gegevensbewaring

Gustav bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een lidmaatschap van Gustav heeft, dan bewaren wij uw gegevens in elk geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd, dan wel gewist.

Cookies

Gustav maakt op haar website gebruik van cookies. Gustav gebruikt cookies voor de behandeling van inschrijvingen, alsmede cookies waarmee we uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.

Gustav maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:

  1. Functionele cookies: worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen, zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.
  2. Transactie cookies: worden gebruikt als u een inschrijving heeft gedaan.
  3. Montoring/analytics cookies: hiermee kan Gustav anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hierop aanpassen, zodat we u als (potentieel) lid nog beter van dienst kunnen zijn.
  4. Marketing of targeting cookies: cookies die worden geplaatst om uw interesses te bewaren, zodat op en buiten de Gustav-website aanbiedingen gedaan kunnen worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses.

U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Rechten onder de AVG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

  • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.
  • U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd indien (a) gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, (b) u uw toestemming intrekt, (c) u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, (d) omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of (e) om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • U heeft het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen (a) gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, (b) indien de verwerking onrechtmatig is gebleken, maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, (c) indien Gustav de gegevens niet meer nodig heeft, maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en (d) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.
  • U heeft altijd het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (a) op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, mocht Gustav die zijn toegekend en (b) indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gustav of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, wenst u gebruik te maken van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of wenst u geen informatie van Gustav voor direct-marketingdoeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Gustav:

Gustav B.V.

George Gershwinlaan 520

1082 MT Amsterdam

e-mail: memberships@gustavgym.com

Wijziging Privacy Statement

Gustav behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.